Obchodní podmínky vydavatele pro předplatné tištěného a elektronického periodického tisku a jeho doručování

1. Obecná ustanovení

 

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi vydavatelem společností TrustWorthy Investment CZ a.s., se sídlem Na výsluní 201/13, 110 00 Praha 10, IČ: 24292141 a předplatitelem a dále stanoví vzájemná práva a povinnosti ze smlouvy o předplatném a doručování předplaceného periodického tisku na území ČR prostřednictvím distributora TrustWorthy Investment CZ a.s., se sídlem Na výsluní 201/13, 110 00 Praha 10, IČ: 24292141 

1.2. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na předplatné na území Slovenské republiky a do zahraničí.

1.3. Předplatitelem je fyzická nebo právnická osoba, která uzavře s vydavatelem smlouvu o předplatném a doručování předplaceného periodického tisku vydavatele (dále jen „smlouva o předplatném“). 

1.4. Předplatitel je spotřebitelem, jestliže je fyzickou osobou, která s vydavatelem uzavírá smlouvu o předplatném nebo jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

 

2. Uzavření smlouvy a objednání předplatného

 

2.1. Smlouvou o předplatném se rozumí závazná objednávka předplatitele učiněná on-line (v elektronické podobě) v e-shopu vydavatele nacházející se na stránkách www.trustmagazines.com. Na těchto stránkách předplatitel nejprve provede registraci za účelem získání přístupových údajů (uživatelského jména a hesla) do systému. Smlouva o předplatném vzniká odesláním objednávky s tím, že účinnost smlouvy o předplatném nastává okamžikem uhrazení ceny předplatného, kterou předplatitel uhradí na základě vystavené proforma faktury. Po provedené úhradě předplatitelem, tj. poté co smlouva nabude účinnosti, bude smlouva, resp. závazná objednávka a tyto obchodní podmínky uloženy v on-line systému, do kterého bude mít předplatitel po registraci přístup. Smlouva o předplatném se uzavírá v českém jazyce.

2.2. Odesláním závazné objednávky předplatitel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínky a že s nimi souhlasí.

2.3. Vydavatel potvrdí předplatiteli přijatou objednávku tím, že zákazníkovi zašle fakturu – daňový doklad, nebo proforma fakturu s vyznačenými údaji o předplatném.

2.4. Správu předplatného pro území ČR provádí pouze vydavatel.

2.5. Předplatitel je povinen neprodleně oznámit vydavateli jakékoli změny údajů uvedených v objednávce. V případě, že tak neučiní, nenese vydavatel zodpovědnost za žádné škody tím způsobené.

 

3. Předplacené období a platba předplatného

 

3.1. Předplacené období trvá 12 měsíců a zahrnuje předplatné na 2 čísla periodického tisku. Vydavatel je oprávněn v předplaceném období dle svého uvážení vydat i více čísel periodického tisku. Předplacené období, které končí, se automaticky neprodlužuje na dalších 12 měsíců. V případě, že předplatitel neuhradí fakturu na další předplacené období do 1 měsíce od vystavené zálohové faktury, má se za to, že tímto jednáním vypovídá předplatitel smlouvu o předplatném. 

3.2. Vydavatel poskytuje jak listinnou tak elektronickou (digitální) verzi periodického tisku, na které se vztahují tyto obchodní podmínky. Ve vydavatelem stanovených případech je předplatitel rovněž oprávněn objednat si pouze určitý výtisk periodického tisku nebo jednorázové zpřístupnění elektronické verze periodického tisku. Předplatitel bude rovněž oprávněn v rámci doprodeje zbývajících výtisků periodického tisku dle aktuální nabídky vydavatele, objednat si v e-shopu vydavatele nacházejícího se na stránkách www.trustmagazines.com tento zbývající výtisk periodického tisku jako běžný produkt. V těchto případech (tj. v případě objednávky určitého výtisku periodického tisku nebo doprodeje zbývajícího výtisku) nevzniká smlouva o předplatném.  

3.3. Ceny předplatného jsou platné po celé předplacené období dle objednávky předplatitele.

3.4. Vydavatel si vyhrazuje právo změnit cenu předplatného na další předplacené období s možností vydání více předplatitelských čísel periodického tisku během kalendářního roku. O této změně je vydavatel povinen informovat předplatitele oznámením o změně ceny a periodicity předplatného na e-mail předplatitele a to nejpozději 14 dní před zasláním zálohové faktury na další předplacené období. V případě, že předplatitel se změnou ceny na další předplacené období nesouhlasí tím, že neuhradí fakturu na další předplacené období do 1 měsíce od vystavené zálohové faktury, má se za to, že tímto jednáním vypovídá smlouvu o předplatném.  

3.5. Každý předplatitel po doručení objednávky obdrží od vydavatele doklad, a to v elektronické formě, který je nutno uhradit ve lhůtě splatnosti na něm uvedené. Předplatitel v této souvislosti vyjadřuje svůj souhlas s vystavováním a zasíláním zálohových proforma faktur a faktur ve formátu pdf na e-mailovou adresu pro tento účel předplatitelem zvolenou.

 

4. Zvláštní ustanovení pro elektronické verze periodického tisku

 

4.1. Elektronické verze periodického tisku je zajišťováno formou zpřístupnění elektronické verze titulů vydavatele (dále jen „digitální předplatné“).

4.2. Zpřístupnění digitálního předplatného je zajištěno prostřednictvím přístupových údajů k uživatelskému účtu, konkrétně uživatelského jména (loginu) a hesla. Uživatelský účet vzniká na základě registrace vytvořené předplatitelem na webu dodavatele nebo v rámci objednávky předplatného na e-shopu vydavatele na adrese www.trustmagazines.com, příp. na jiné adrese určené vydavatelem.

4.3. Vydavatel se zavazuje zřídit přístup na server aktivací produktu k přidělenému uživatelskému jménu a heslu zákazníka v souladu s přijatou objednávkou předplatitele.

4.4. Vydavatel se zavazuje poskytovat služby serveru 24 hodin denně.

4.5. Vydavatel si vyhrazuje právo okamžitě a bez jakýchkoliv dalších nároků deaktivovat uživatelské jméno a heslo zákazníka, který porušil své povinnosti související s povinnostmi při užívání digitálního předplatného (viz články níže).

4.6. Předplatitel se zavazuje uchovávat své uživatelské jméno a heslo v tajnosti.

4.7. Předplatitel je povinen využívat vydavatelem zpřístupněný obsah digitálního tisku pouze pro vlastní potřebu a nešířit ho dál třetím stranám, popř. ho nepoužívat pro jiný účel, než pro který byl poskytnut.

4.8. Předplatitel bere na vědomí, že programové vybavení serveru a některá data na serveru zveřejněná jsou autorskými díly a jsou tak chráněna příslušnými ustanoveními zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění. Za případné porušení těchto autorských práv je zákazník odpovědný v plném rozsahu.

 

5. Dodávka objednaných titulů a reklamace

 

5.1. Doručování objednaných titulů předplatiteli bude zahájeno podle údajů na zálohové faktuře a po připsání částky předplatného na účet vydavatele. Tyto doklady slouží též jako potvrzení objednávky. V předplaceném období bude periodický tisk doručován do 1 měsíce od vydání čísla. Pokud předplatitel uhradí cenu za předplacené období, ale do této doby nedošlo k vydání prvního čísla v daném předplaceném období, bude předplatiteli první číslo předplaceného období doručeno do konce měsíce po vydání tohoto prvního čísla. 

5.2. V případě dodávky listinné verze periodického tisku je předplatitel povinen zajistit volný přístup ke své poštovní schránce nebo poštovní schránce odběratele. Schránka musí být řádně označena jménem (názvem) předplatitele, nebo jménem (názvem) odběratele. Schránka musí svými rozměry, umístěním nebo konstrukcí umožňovat vložení doručovaných titulů tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození nebo poškození vlivem počasí, a aby byly chráněny před jejich vytažením nepovolanou osobou. V opačném případě nese předplatitel výlučnou odpovědnost za poškození nebo odcizení doručovaných titulů.

5.3. Předmětem reklamace může být nedodání předplaceného počtu výtisků, dodání neúplného, poškozeného, nekvalitně vytištěného výtisku, nezajištění přístupu do serveru v případě digitálního předplatného apod. 

5.4. Reklamace je možné uplatnit u dodavatele na jeho webových stránkách nejpozději do 14 dnů v měsíci, který následuje po měsíci vydání titulu a to dle údajů pro reklamaci zveřejněných na webových stránkách dodavatele. 

5.5. V případě oprávněné reklamace má předplatitel nárok na nové doručení bezvadných výtisků nejpozději do 14 týdnů ode dne data reklamace. Není-li nové doručení možné, bude předplatiteli prodlouženo předplacené období úměrně výši oprávněné reklamace.

 

6. Marketingové akce

 

6.1. Vydavatel může pro podporu předplatného organizovat marketingové akce a soutěže. Marketingovými akcemi vydavatele se rozumí akce, v jejichž rámci vydavatel nabízí a poskytuje předplatiteli zvláštní plnění (tj. dárky, slevy, nebo jiné benefity) pro případ, že bude v rámci marketingové akce uzavřena smlouva o předplatném, čímž se rozumí zaplacení částky předplatného ve stanovené výši. Nárok na zvláštní plnění vzniká pouze v případě zaplacení celé částky předplatného na stanovené období.

6.2. Na jiné výhry z organizovaných akcí a soutěží není právní nárok a nelze je soudně vymáhat.

6.3. Předplatné, na které bylo poskytnuto zvláštní plnění, nemůže být ukončeno před koncem předplaceného období.

6.4. Pokud není uvedeno jinak, zvláštní plnění z různých marketingových akcí a soutěží se neslučují.

 

7. Ochrana osobních údajů

 

7.1. Předplatitel, popř. plátce, objednáním dává souhlas v souladu s zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, s tím, aby údaje týkající se jeho osoby (obvykle v rozsahu: jméno, příjmení, popř. název, adresa bydliště, sídla a provozovny, telefonní číslo, e-mailová adresa) byly pro účely realizace plnění povinností vydavatele ze smlouvy o předplatném, zejména pro potřeby plnění distributora a doručovatele, a pro účely marketingu prováděného vydavatelem zpracovány vydavatelem jakožto správcem (případně i dalšími osobami jako zpracovateli, na základě smlouvy se správcem, za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků) v elektronické i jiné podobě, včetně zpracování těch z nich, které mají povahu osobních údajů.

7.2. Předplatitel bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje předplatitel dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně u vydavatele odvolat.

7.3. Vydavatel se zavazuje neužívat shora uvedené údaje k jiným než sjednaným účelům, pokud jejich užití nedovolují nebo neukládají právní předpisy.

7.4. Ustanovení tohoto článku není dotčeno zánikem smlouvy o předplatném.

7.5. Předplatitel objednáním předplatného dává souhlas se zasíláním marketingových akcí vydavatele na email uvedený v objednávce.

 

8. Ukončení smlouvy o předplatném

 

8.1. Předplatné může být zrušeno dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy ze strany vydavatele též v případě, kdy předplatitel porušil smlouvu podstatným způsobem. Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany předplatitele se rozumí zejména opakované nezaplacení úhrady předplatného, nebo pokud předplatitel nebude opakovaně poskytovat součinnost při převzetí periodického tisku. 

8.2. Předplatitel je oprávněn od smlouvy o předplatném odstoupit, pokud se opakovaně během jednoho předplaceného období projeví závada v doručování a byla uplatněna reklamace.

 

9. Odstoupení od smlouvy

 

9.1. Spotřebitel nemůže v případě smlouvy o předplatném tištěných periodik dle čl. 2 těchto obchodních podmínek odstoupit od smlouvy podle § 1837 písm. j) občanského zákoníku.

9.2. Spotřebitel má podle § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy o užívání periodik v digitální podobě a jiných digitálních produktů uzavřené dle těchto obchodních podmínek, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy a pouze v případě, že nebylo započato s plněním ze strany vydavatele.

 

10. Závěrečná ustanovení

 

10.1. Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem, který je spotřebitel (viz odst. 1.4. těchto obchodních podmínek) se řídí těmito obchodními podmínkami a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

10.2. Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem, který není spotřebitelem, se řídí těmito obchodními podmínkami v rozsahu, ve kterém se ho týkají, a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

10.3. Vydavatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude vždy uveřejněno na webových stránkách vydavatele www.trustmagazines.com a informace o změně obchodních podmínek bude elektronicky doručeno na e-mailovou adresu předplatitele.

10.4. Znění těchto obchodních podmínek je uveřejněno na webových stránkách vydavatele.

10.5. Zasláním závazné objednávky přes webové stránky souhlasí předplatitel s obsahem těchto obchodních podmínek.

10.6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2016